Szukaj
Logo SPZPOZ

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają odczytu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Krajewska , m.krajewska@spzpoz-zdunskawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 824 92 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia POZ – ul. Szadkowska 2

 1. Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się zapraszamy do wejścia znajdującego się z tyłu budynku (poziom 0).
 2. Z poziomu 0 dostępna jest winda.
 3. Z windy dostępny jest dojazd na poziom 1 i 2.
 4. Na korytarzach każdego piętra budynku nie ma barier architektonicznych w postaci schodów albo progów.
 5. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono specjalne 2 miejsca parkingowe.
 6. Nie negując prawa wstępu z psem asystującym, zwracamy uwagę na pewne ograniczenia związane z potrzebą zachowania szczególnych zasad sanitarnych ze względu na świadczone usługi zdrowotne.
 7. Opis wszystkich pomieszczeń dostępny jest na tablicach informacyjnych w przychodni.

Przychodnia POZ – ul. Srebrna 11

 1. Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem mogą skorzystać z wejścia głównego (pochylnia dla wózków) oraz windy znajdującej się z przodu budynku.
 2. Z windy dostępny jest dojazd na poziom 1.
 3. Na poziomie 0 w korytarzu w budynku są bariery architektoniczne w postaci schodów.
 4. Pracownik SPZPOZ w razie potrzeby podejdzie do pacjenta i skieruje do odpowiedniego gabinetu.
 5. Na poziomie 1 na korytarzu nie ma barier architektonicznych w postaci schodów albo progów.
 6. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono specjalne miejsca parkingowe.
 7. Nie negując prawa wstępu z psem asystującym, zwracamy uwagę na pewne ograniczenia związane z potrzebą zachowania szczególnych zasad sanitarnych ze względu na świadczone usługi zdrowotne.
 8. Opis wszystkich pomieszczeń dostępny jest na tablicach informacyjnych w przychodni.

Przychodnia Dziecięca – ul. Srebrna 11

 1. Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem mogą skorzystać z wejścia głównego (pochylnia dla wózków) oraz windy znajdującej się z przodu budynku.
 2. Z windy dostępny jest dojazd na poziom 1 do Laboratorium.
 3. Na korytarzach budynku nie ma barier architektonicznych w postaci schodów albo progów
 4. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono specjalne miejsca parkingowe.
 5. Nie negując prawa wstępu z psem asystującym, zwracamy uwagę na pewne ograniczenia związane z potrzebą zachowania szczególnych zasad sanitarnych ze względu na świadczone usługi zdrowotne.
 6. Opis wszystkich pomieszczeń dostępny jest na tablicach informacyjnych w przychodni.

Gabinet Rehabilitacji – ul. Srebrna 11

 1. Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem mogą skorzystać z pochylni dla wózków znajdującej się z boku budynku prowadzącej do wejścia głównego.
 2. W gabinecie rehabilitacji zarówno w salach ćwiczeń, jak i korytarzach nie ma barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do osób niepełnosprawnych.
 3. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono specjalne miejsca parkingowe.
 4. Nie negując prawa wstępu z psem asystującym, zwracamy uwagę na pewne ograniczenia związane z potrzebą zachowania szczególnych zasad sanitarnych ze względu na świadczone usługi zdrowotne.

Przychodnia Dziecięca – ul. Mickiewicza 4

 1. Budynek jest usytuowany na poziomie 0. wejście do budynku jest dostosowane do wjazdu wózkiem.
 2. Na korytarzach budynku nie ma barier architektonicznych w postaci schodów albo progów
 3. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono specjalne miejsca parkingowe.
 4. Nie negując prawa wstępu z psem asystującym, zwracamy uwagę na pewne ograniczenia związane z potrzebą zachowania szczególnych zasad sanitarnych ze względu na świadczone usługi zdrowotne.
 5. Opis wszystkich pomieszczeń dostępny jest na tablicach informacyjnych w przychodni.

Ośrodek Zdrowia w Annopolu Starym, Annopole Stare 5a

 1. Osoby, mające problemy z samodzielnym poruszaniem mogą skorzystać z pochylni dla wózków znajdującej się z boku budynku.
 2. Na korytarzach budynku nie ma barier architektonicznych w postaci schodów albo progów
 3. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono specjalne miejsca parkingowe.
 4. Nie negując prawa wstępu z psem asystującym, zwracamy uwagę na pewne ograniczenia związane z potrzebą zachowania szczególnych zasad sanitarnych ze względu na świadczone usługi zdrowotne.
 5. Opis wszystkich pomieszczeń dostępny jest na tablicach informacyjnych w przychodni.

 

W budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content