Szukaj
Logo SPZPOZ

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 2; wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118604, NIP 829 15 62 088, REGON 731004489, (dalej „Administrator”)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować adres e-mail: iodo@spzpoz-zdunskawola.pl lub Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zduńskiej Woli 98-220, ul. Szadkowska 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjenta przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
  Do celów tych w szczególności należy:

  • profilaktyka zdrowotna,
  • diagnoza medyczna i leczenie,
  • zapewnienie opieki zdrowotnej,
  • zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
  • zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

  Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej Pani/Pana zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  2. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
   1. art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
   2. art. 24 ustawa 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
   3. art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
   4. inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego;
  2. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych  i rozliczeniowych,
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  4. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym,  w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz procedurach wewnętrznych Administratora.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

 

Skip to content